Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni (EMTC) juures tegutsev Euroopa Muusikateraapia Standardite Komisjon (EMTS Commission) on välja töötamas kompetentsipõhiseid soovituslikke miinimumstandardeid muusikateraapia väljaõppe jaoks Euroopas. Standardites on määratletud pädevused, mida peetakse vajalikuks ohutuks ja tulemuslikuks muusikateraapia rakendamiseks muusikaterapeudi kutsealale sisenemisel.

Muusikateraapia ühtsed koolitusstandardid on olnud Euroopas arutelu teemaks palju aastaid. 

Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni juurde loodud Euroopa Muusikaterapeutide Register (EMTR), mis võeti kasutusele 2010.a., ei täitnud oma eesmärki ning registri komisjoni baasil loodi 2017. aastal Euroopa Muusikateraapia Standardite Komisjon, mille koosseisu on algusest peale kuulunud ka allakirjutanu.

Otsustasime ühtsete standardite loomist alustada “alt üles”: viisime 2018.a. läbi ulatusliku üleeuroopalise uurimuse, et koguda teavet olemasolevate muusikateraapia õppekavade sisu ja õpiväljundite kohta kõigist EMTC liikmesriikidest. Koostasime küsitluse, mis sai saadetud 116 Euroopa muusikateraapia koolitusprogrammile, enda väärtusliku sisendi uurimusse andis neist 78. Huvitav on märkida, et vastanute hulgast moodustasid 13% bakalaureuseprogrammid, 45% magistriprogrammid ja 42% täiendkoolituse või erakoolide programmid.

Standardite loomise protsess on olnud väga huvitav, arendav ja mitmesuguseid väljakutseid pakkuv. Viisime EMTS komisjoniga läbi küsitlusest laekunud andmete üksikasjaliku analüüsi. Esmalt eraldasime andmetest õpiväljundite kirjeldused, mis hõlmasid teadmisi, oskusi ja pädevusi. Seejärel kategoriseerisime õpiväljundid, määratlesime nende alusel põhikompetentsid, sobitasime iga põhikompetentsi jaoks soovituslikud õpiväljundite näited ning kinnitasime igale põhikompetentsile sobiva EQF (European Qualification Framework) taseme. Saadud materjali alusel koostasime õpivaldkondade kaupa soovituslike miinimumstandardite esmase versiooni ja saatsime selle tagasiside saamiseks Euroopa koolitusprogrammidele. Tagasiside oli üllatavalt rikkalik ja positiivne. Mainimist väärib, et standardites toodud kompetentside vastavust erinevate Euroopa õppeprogrammide eesmärkidele hinnati tagasisidestajate poolt keskmiselt 95,4% (hinnangut küsiti iga õppevaldkonna kompetentsidele eraldi), mis viitab sellele, et standardid on hästi rakendatavad üle Euroopa.
Hetkel oleme komisjoniga lihvimas standardite lõplikku sõnastust ja valmistame ette nende publitseerimist.

Standardid sisaldavad järgmisi õpivaldkondi:
1. Muusikalised teadmised ja oskused
2. Seotud valdkondade põhialused:
2.1 Psühholoogia ja inimareng
2.2 Meditsiin
2.3 Rehabilitatsioon
2.4 Eripedagoogika
3. Muusikateraapia
4. Omakogemus
5. Kliiniline praktika
6. Supervisioon
7. Professionaalsed oskused
8. Teadustöö oskused

Toon ka ühe näite sellest, kuidas standardid on üles ehitatud:

ÕpivaldkondPõhikompetentsÕpiväljundite näitedEQF tase
MuusikateraapiaOskus planeerida, läbi viia ja kohandada muusikateraapia protsesse, arvestades kliendi vajadusi ja potentsiaali● Õpilane suudab kujundada ja ellu viia muusikateraapia sekkumisi vastavalt kliendi vajadustele.
● Õpilane kasutab muusikalisi ja loovaid oskusi klientide kaasamiseks tervist edendavatesse muusikapraktikatesse.
● Õpilane suudab koostöös klientide, hooldajate ja kolleegidega seada sobivaid terapeutilisi eesmärke ning neid vajadusel üle vaadata. 
● Õpilane mõistab muusikateraapia eesmärke, oskab valida ja asjakohaselt rakendada muusikateraapia tehnikaid, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks.
6

Oluline on lisada, et vajalik on üleeuroopaliselt tagada muusikaterapeutide ühtne pädevus põhikompetentsides, standardites toodud õpiväljundid on aga soovituslikud. Iga koolitusprogramm saab seega otsustada, kuidas põhikompetentside omandamine tagada. EMTS komisjonis oleme üksmeelel, et muusikateraapia väljaõpe Euroopas ei peaks keskenduma mõnele kindlale teoreetilisele lähenemisele ega olema seotud ühegi konkreetse meetodi rakendamisega. Samuti saab iga väljaõpe lähtuda koolitusprogrammi koostamisel kohalikest kultuurilistest ja sotsiaalsetest oludest.

Koos standarditega sõnastame ja avaldame ka Euroopa muusikateraapia definitsiooni ja muusikaterapeudi üldpädevused ning defineerime mõned valdkonnale olulisemad mõisted, mis on vajalikud selleks, et kõneleksime riikide üleselt ühte erialast keelt.

Olen Euroopa muusikateraapia standardite loomise protsessis olnud kaasas alates 1998. aastast, mil neid esmakordselt „ülevalt alla“ põhimõttel tulutult rakendada püüti. Tol ajal loodi standardite koostamiseks väike ekspertgrupp, mis määras oma parema äranägemise järgi kohustuslikud õpivaldkonnad koos minimaalse õppe mahuga, põhjustades muusikateraapia ringkondades märkimisväärset rahulolematust, kuna loodud standard ei olnud kohandatav olulise osa tolleaegsete õppeprogrammidega. EMTC peaassamblee aruteludest see versioon oluliselt kaugemale ei jõudnudki. Käesolev „alt üles“ põhimõte, mis võtab standardite koostamisel arvesse olemasolevad koolituspraktikad kogu Euroopast, on võimaldanud luua muusikaterapeudi kompetentside määratlemiseks sellise alusdokumendi, mis on kõiki kaasav ja kergesti rakendatav ning kohandatav igas Euroopa nurgas.

Loodavad standardid ei ole loomulikult kivisse raiutud – see on elav dokument, mis saab hakata ajas muutuma vastavalt meie erialal, tervisedenduse valdkonnas laiemalt ning ka globaalprotsessides toimuvatele arengutele.

Standardid on plaanis täies mahus avaldada eelretsenseeritavas muusikateraapia veebiajakirjas „Approaches“ lähikuudel.

Alice Pehk, PhD
Euroopa Muusikateraapia Standardite Komisjoni liige
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateraapia õppeprogrammide juht
Muusikateraapia Keskuse juht